آموزش

final

خدمات آموزشی

 

 برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با HSE با ارائه گواهینامه معتبر:

  • دوره های عمومی و تخصصی در زمینه ایمنی ، بهداشت و محیط زیست و سیستم های مدیریتی.