تاریخچه برند شیما

پیشینه کفش در جهان به حدود ۷ و یا ۸ هزارسال پیش از میلاد باز می گردد، نخستین گونه های این کفش های صندل مانند در ایالت اورگون Oregon امریکا در غاری معروف به فورت راک Fort Rock در سال ۱۹۳۸ کشف شد. قدیمی ترین گونه کفش چرمی در جهان در ارمنستان در سال ۲۰۰۸ کشف شد که سال ساخت آن به ۳۵۰۰ سال پیش از میلاد باز می گشت. متاسفانه به دلیل نوع مواد مصرفی در لباسها و کفش های دوران باستان به ندرت می توان آثاری از آنها بدست آورد و تنها زمانی که در شرایط آب و هوایی خاصی این لوازم قرارگرفته شده باشند امکان سلامت یافتن آنها ممکن است.

پیشینه کفش در جهان به حدود ۷ و یا ۸ هزارسال پیش از میلاد باز می گردد، نخستین گونه های این کفش های صندل مانند در ایالت اورگون Oregon امریکا در غاری معروف به فورت راک Fort Rock در سال ۱۹۳۸ کشف شد. قدیمی ترین گونه کفش چرمی در جهان در ارمنستان در سال ۲۰۰۸ کشف شد که سال ساخت آن به ۳۵۰۰ سال پیش از میلاد باز می گشت. متاسفانه به دلیل نوع مواد مصرفی در لباسها و کفش های دوران باستان به ندرت می توان آثاری از آنها بدست آورد و تنها زمانی که در شرایط آب و هوایی خاصی این لوازم قرارگرفته شده باشند امکان سلامت یافتن آنها ممکن است.

پیشینه کفش در جهان به حدود ۷ و یا ۸ هزارسال پیش از میلاد باز می گردد، نخستین گونه های این کفش های صندل مانند در ایالت اورگون Oregon امریکا در غاری معروف به فورت راک Fort Rock در سال ۱۹۳۸ کشف شد. قدیمی ترین گونه کفش چرمی در جهان در ارمنستان در سال ۲۰۰۸ کشف شد که سال ساخت آن به ۳۵۰۰ سال پیش از میلاد باز می گشت. متاسفانه به دلیل نوع مواد مصرفی در لباسها و کفش های دوران باستان به ندرت می توان آثاری از آنها بدست آورد و تنها زمانی که در شرایط آب و هوایی خاصی این لوازم قرارگرفته شده باشند امکان سلامت یافتن آنها ممکن است.