- شیما کفش

Slide background
شرکت مهندسی ایمن پژوهان پارس (ایپکو)
Imen Pajouhan Pars Engineering Company
.IPPECo

طراحی، مشاوره و اجرای پروژه های HSE

Slide background

دارای مجوزهای رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت کار و امور اجتماعی

با داشتن تیمی قوی و مجرب خدمات HSE را به نحوی مطلوب در اختیار شما قرار خواهیم داد

با ما کیفیت را بهتر بشناسید

Slide background
سامانه پیامکی
.IPPECo

ایمن پژوهان پارس

5000541011