بایگانی

عقد قرارداد شرکت شیما کفش و شرکت موندیال سال ایتالیا محمدصادق عرب مدیر عامل شرکت شیما کفش در جلسه عقد قرارداد با بیان اینکه صنایع کفش ایران برنامه‌هایی برای پساتحریم دارد گفت: در این زمینه قرار‌دادی بایکی از شرکت های ایتالیایی منعقد کردیم تا کلیه کارهایی که برای زیره کفش انجام می‌شود همزمان در ایران […]